TRANSFORMERANDE LEDARSKAP

Nu öppnar vi upp våra ledarprogram!

Utveckla de ledarskapsförmågor som gör dig till en bättre ledare – och en lyckligare, sannare människa! Från att ha jobbat i nära samarbete med ett globalt ledande forskarteam och enbart mot specifika organisationer, öppnar vi nu upp våra ledarprogram för dig!

 • Vi utvecklar individers naturliga och medfödda ledarskapsförmågor: mod, tillit, kreativitet, medkänsla, sårbarhet och intuition – oerhört kraftfulla egenskaper för att hantera och driva förändring.
 • Vi utvecklar individers förmåga att relatera och kommunicera, eftersom en av de viktigaste förmågorna i framtidens ledarskap är att skapa djupa och äkta relationer.
 • Vi utvecklar förmågan att förstå och agera inom en ökad systemkomplexitet och att i en föränderlig omvärld leda utifrån det sanna antagandet att fler perspektiv på verkligheten ger en sannare bild att fatta beslut ifrån.
 •  

Vårt sätt att väcka detta i våra deltagare är genom väl beprövade metoder för att utveckla självkännedom, dialog, relation och förståelse av systemkomplexitet. I vår process möter du dig själv, utvecklas tillsammans med andra och jobbar med dina egna organisatoriska utmaningar i en effektiv kombination av teori och praktiska övningar. Vi utgår ifrån ett holistiskt synsätt där vi utvecklar medvetenheten på en kognitiv, fysisk, emotionell och själslig nivå.

"Great to be part of something new in leadership with support from the academic world."

- Anonymous, NPS Survey
NPS 67
Net Promotor Score

Vår process – för lärande och utveckling

Alla våra längre program kombinerar tre olika delar. Varje månad spenderar vi en heldag tillsammans, där vi tillämpar action-reflection-learning. Vi upplever övningar, reflekterar över och för dialog om lärdomar, för att sedan få till oss de teoretiska ramverk som ligger bakom. Mellan träffarna möts ni i triader, live eller virtuellt, för att hålla utvecklingsprocessen levande och fördjupa era lärdomar. Utöver detta jobbar du med egenreflektion och egna organisatoriska utmaningar. Du får också individuellt stöd av oss genom hela processen.

Vi genomför våra program som små forskningsstudier, både för vår och för din trygghet. Bara genom att kunna visa på faktiska, belagda resultat kan vi hävda att vi är i global framkant. Vi validerar effekten av programmen genom att mäta i tre dimensioner: din egenutvärdering, en 360-utvärdering från de du jobbar med, och en oberoende utvärdering av din psykologiska utveckling. Vi gör dessa både före och efter programmet för att kunna belägga utveckling och effekt. Allt med det senaste inom ledarutvecklingsforskning som bas.

Personliga och professionella utvecklingsmöjligheter 

– Du lär dig:

 • Du ökar din självkännedom, självmedvetenhet och förståelsen för hur du agerar när du är proaktiv och reaktiv, samt utvecklar strategier för att alltid kunna agera i ett proaktivt ledarskap för att skapa positiv förändring.
 • Du utvecklar strategier för att kontinuerligt utveckla dig själv som individ, genom de initiativ du startar.
 • Du utvecklar ett autentiskt ledarskap, där dina initiativ engagerar i en gemensam, syftesdriven riktning, samtidigt som du utvecklar en förmåga att hantera komplexitet och förändring.
 • Du utvecklar din förmåga att framgångsrikt förstå och interagera med olika typer av människor, med olika utvecklingsperspektiv, för att möta deras känslor och behov.
 • Du utvecklar ditt mod, din tillit till dig själv och till andra, och genom det vässar du din förmåga till organisatoriskt samskapande. Samskapande är bevisat att alltid vinna i ökat engagemang och kraft!
 • Du utvecklar din förmåga att bli en skicklig observatör av ditt organisatoriska system och dess delar.
 • Du utvecklar förmågan att alltid skapa värde i tre centrala perspektiv samtidigt – situationen/systemet, grupper och andra individer samt dig själv – för hållbar och effektiv ledning.
 •  

Att vara en transformerande ledare

Att vara en transformerande ledare innebär att leva och leda fullt ut!

En transformerande ledare möter människors grundläggande behov av mening, relation och äkta glädje.

Som transformerande ledare står du i din fulla kraft: trygg, kreativ och modig. En person som både du och andra litar på.

Du har hittat ditt syfte och din inre motivation och mening. Du är inspirerande och karismatisk, en person som andra vill följa. Du är medveten och närvarande på en kognitiv, emotionell och fysisk nivå. Du är medveten om både dina styrkor och dina ‘blind spots’. Du har tillgång till fler och större perspektiv vilket gör dig bättre på att hantera-, och relatera i, ständig förändring. Det gör också att du fattar bättre och mer långsiktiga beslut.

Du förlöser talangen, motivationen och kreativiteten i andra. Du lever och leder i din fulla potential.

Detta är för oss bilden av den transformerande ledaren.

Vår bas i forskningen

Alla människor utvecklas individuellt, på sitt sätt, men i vissa aspekter följer vi alla ett antal tydliga mönster. Dessa mönster har studerats av psykologer sedan 1970-talet, och fältet vuxenutvecklingspsykologi har vuxit fram som en valid lins för mänsklig utveckling. Det finns idag även välgrundade kopplingar mellan stadierna i personlig utveckling och ledarskapets effektivitet. När vi skiftar för att nå vår individuella fulla potential utvecklar vi även de mentala och emotionella förmågor som också är de egenskaper som krävs för ett framgångsrikt ledarskap, av sig själv, sitt liv och sin organisation.. För att kunna leda de agila organisationer som vi behöver skapa.

Vårt syfte – vi skapar en bättre värld!

Den forskning vi utgår ifrån visar också att dessa utvecklade ledare ser till att vara en del av något större. De ser bortom sin egen organisation, och lyckas skapa enorma organisatoriska resultat på ett sätt som är hållbart ur perspektiven människa, organisation, samhälle och planet. Och det är därför vi tycker att detta är så viktigt. Vi tror på ett ledarskap som tar ansvar: för sig självt, för sina medarbetare och sin organisation, men även för ett hållbart samhälle och för en planet som våra barn, och deras barn ska kunna leva på, precis som vi. Det fantastiska är att vi når alla dessa aspekter – individuell, organisatorisk och global utveckling och framgång –  när vi i våra program kombinerar utvecklingspsykologi med systemkomplexitet och ett holistiskt synsätt. 

Programstart

I mars kör vi igång våra första öppna program i Stockholm och Göteborg.

 • Start i mars 2021
 • Fem heldagar
 • Coaching-triader
 • Egen reflektion
 • För dig som vill ta ett stort nästa steg i din personliga ledarskapsutveckling, i ett unikt program i global framkant.
 • För maximal effekt i din organisation rekommenderas att ni deltar med minst 3 personer.

Anmäl ditt intresse så kommer du att få bli intervjuad för programmet.


Into The New utvecklar ledarskap och organisation för framtiden.

Med djup förankring i forskning kring agil- och tealorganisering, det ledarskap som krävs för vår VUCA värld och hur detta kopplar till ledar- och utvecklingspsykologi skapar vi bara sådant som ännu inte finns. 

För att vi behöver ett nytt ledarskap. Och för att nå nya resultat behöver vi agera på nya sätt.

Vill du vara med och satsa nu för att bygga framtiden med oss?

NIKLAS, KARIN & JESSICA